preskoči na sadržaj

Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka

vijesti

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 29. 4. 2022. 11:58

 [više]

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

Autor: Tihana Colarić, 23. 3. 2022. 11:34

NATJEČAJ ZA  IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

 

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Stjepana Antolovića objavljen je u Narodnim novinama broj 37/22 dana 23.3.2022. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole Stjepana Antolovića dana 23.3.2022. godine.

Rok za  podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.

• Priloženi dokumenti:
Natječaj
 
 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 9. 3. 2022. 13:12

 [više]

Obavijest

Autor: Tihana Colarić, 18. 2. 2022. 15:28

 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 2. 2. 2022. 18:51

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Jelena Luketić, 6. 12. 2021. 20:20

 [više]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Tihana Colarić, 26. 10. 2021. 10:39

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

Školska 40, Privlaka

KLASA: 112-07/21-01/01

URBROJ: 2188-24-02-21-14

Privlaka,  26. listopada  2021.                        

 

 Mrežne stranice i oglasne ploče:

                                                                          Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje

                                                                               OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18., 98 /19. i 64/20) i članaka 5. - 7.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Osnovne škole Stjepana Antolovića  objavljuje

                                                            NATJEČAJ

                                                za zasnivanje radnog odnosa

                                               

 1. ZA RADNO MJESTO – STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME, 40 SATI UKUPNOG  TJEDNOG RADNOG VREMENA, ZAMJENA
 2. ZA RADNO MJESTO UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 20 SATI UKUPNOG  TJEDNOG RADNOG VREMENA, ZAMJENA
 3. ZA RADNO MJESTO UČITELJ GLAZBENE KULTURE, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 22 SATA UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA,  UPRAŽNJENI POSLOVI
 4. ZA RADNO MJESTO UČITELJ HRVASKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 9 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA, UPRAŽNJENI POSLOVI

 

Mjesto rada: sjedište Osnovne škole Stjepana Antolovića, Školska 40, Privlaka,  a prema potrebi i izvan sjedišta Škole.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

 

 [više]

OBAVIJEST - pomoćnik u nastavi

Autor: Tihana Colarić, 9. 9. 2021. 13:01

 [više]

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Colarić, 23. 8. 2021. 10:37

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

Školska 40, 32251 PRIVLAKA

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 2188-24-21-01

Privlaka, 23. kolovoza 2021. godine

 

Mrežne stranice i oglasne ploče:

                                                                                     Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje

                                                                                    OŠ Stjepana Antolovića

 

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18., 98 /19. i 64/20)  u sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća : implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju UP.03.2.1.06.0009 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ UP.03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Osnovna škola Stjepana Antolovića objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

u Osnovnoj školi Stjepana Antolovića

 

Broj pomoćnika u nastavi: 2

Mjesto rada:  Osnovna škola Stjepana Antolovića, Privlaka, Školska 40, 32 251

Radno vrijeme:  maksimalna satnica 25 sati tjedno na nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  djelomično

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2021/2022

I. UVJETI

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

– da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-  punoljetnost,

-  hrvatsko državljanstvo,

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

II. OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI 

Poslovi pomoćnika u nastavi su potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, kretanju, pri uzimanju hrane, obavljanju higijenskih potreba, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

III. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE 

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

IV. UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnikom u nastavi po dobivanju suglasnosti Ministarstva, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnik u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan-učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnik u nastavi će biti upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

V. POSTUPAK PRIJAVE 

Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 •  zamolba  (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, navesti naziv škole u koju se prijavljuju i radno mjesto PUN),
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi,
 • obostrana preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika),
 • vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada. Organizacija i troškovi edukacije biti će pokriveni.

       Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

       Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

        Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

VI. ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata za pomoćnika u nastavi izvršit će Osnovna škola Stjepana Antolovića.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj stranici Škole.

                                                                    

VII. DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole: Osnovna škola Stjepana Antolovića, Školska ulica 40, 32251 Privlaka s naznakom „ Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog poziva (24.8.2021. - 31.8.2021. godine).

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.    

 

 

                                                                                                Ravnateljica škole

 

                                                                                                                                               

                                                                                    Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

 

 [više]

Obavijest - SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 12. 4. 2021. 09:13

 [više]

Obavijest - natječaj razredna nastava

Autor: Tihana Colarić, 18. 3. 2021. 18:04

 [više]

Natječaj - SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 18. 3. 2021. 10:47

 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 28. 1. 2021. 15:00

 [više]

Obavijest - natječaj tehnička kultura

Autor: Tihana Colarić, 4. 1. 2021. 18:06

 [više]

Obavijest - natječaj njemački jezik

Autor: Tihana Colarić, 4. 1. 2021. 18:05

 [više]

Obavijest - natječaj psiholog

Autor: Tihana Colarić, 10. 12. 2020. 08:37

 [više]

Obavijest - natječaj njemački jezik

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 15:55

 [više]

Obavijest - natječaj domar

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2020. 19:28

 [više]

Natječaj psiholog

Autor: Tihana Colarić, 6. 11. 2020. 19:21

 [više]

Natječaj - Tehnička kultura

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2020. 16:25

 [više]

Natječaj -Odgojitelj predškolske djece/ učitelj razredne nastave jedan izvršitelj (m/ž) na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno )

Autor: Tihana Colarić, 21. 9. 2020. 11:32

 [više]

NATJEČAJ - DOMAR

Autor: Tihana Colarić, 21. 9. 2020. 11:28

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 31. 1. 2020. 08:32

 [više]

Natječaj

Autor: Tihana Colarić, 13. 1. 2020. 15:13

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 8. 1. 2020. 12:50

 [više]

NATJEČAJ MATEMATIKA I ENGLESKI JEZIK

Autor: Tihana Colarić, 11. 12. 2019. 10:50

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 18. 4. 2019. 12:22

 [više]

Natječaj

Autor: Tihana Colarić, 1. 4. 2019. 15:53

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 20. 3. 2019. 16:22

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:32

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA HRVATSKI JEZIK

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:28

 

 [više]

Obavijest - natječaj predškola

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 08:22

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 vijesti

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 29. 4. 2022. 11:58

 [više]

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

Autor: Tihana Colarić, 23. 3. 2022. 11:34

NATJEČAJ ZA  IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

 

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Stjepana Antolovića objavljen je u Narodnim novinama broj 37/22 dana 23.3.2022. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole Stjepana Antolovića dana 23.3.2022. godine.

Rok za  podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.

• Priloženi dokumenti:
Natječaj
 
 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 9. 3. 2022. 13:12

 [više]

Obavijest

Autor: Tihana Colarić, 18. 2. 2022. 15:28

 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 2. 2. 2022. 18:51

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Jelena Luketić, 6. 12. 2021. 20:20

 [više]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Tihana Colarić, 26. 10. 2021. 10:39

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

Školska 40, Privlaka

KLASA: 112-07/21-01/01

URBROJ: 2188-24-02-21-14

Privlaka,  26. listopada  2021.                        

 

 Mrežne stranice i oglasne ploče:

                                                                          Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje

                                                                               OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18., 98 /19. i 64/20) i članaka 5. - 7.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Osnovne škole Stjepana Antolovića  objavljuje

                                                            NATJEČAJ

                                                za zasnivanje radnog odnosa

                                               

 1. ZA RADNO MJESTO – STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME, 40 SATI UKUPNOG  TJEDNOG RADNOG VREMENA, ZAMJENA
 2. ZA RADNO MJESTO UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 20 SATI UKUPNOG  TJEDNOG RADNOG VREMENA, ZAMJENA
 3. ZA RADNO MJESTO UČITELJ GLAZBENE KULTURE, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 22 SATA UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA,  UPRAŽNJENI POSLOVI
 4. ZA RADNO MJESTO UČITELJ HRVASKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 9 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA, UPRAŽNJENI POSLOVI

 

Mjesto rada: sjedište Osnovne škole Stjepana Antolovića, Školska 40, Privlaka,  a prema potrebi i izvan sjedišta Škole.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

 

 [više]

OBAVIJEST - pomoćnik u nastavi

Autor: Tihana Colarić, 9. 9. 2021. 13:01

 [više]

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Colarić, 23. 8. 2021. 10:37

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

Školska 40, 32251 PRIVLAKA

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 2188-24-21-01

Privlaka, 23. kolovoza 2021. godine

 

Mrežne stranice i oglasne ploče:

                                                                                     Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje

                                                                                    OŠ Stjepana Antolovića

 

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18., 98 /19. i 64/20)  u sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća : implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju UP.03.2.1.06.0009 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ UP.03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Osnovna škola Stjepana Antolovića objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

u Osnovnoj školi Stjepana Antolovića

 

Broj pomoćnika u nastavi: 2

Mjesto rada:  Osnovna škola Stjepana Antolovića, Privlaka, Školska 40, 32 251

Radno vrijeme:  maksimalna satnica 25 sati tjedno na nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  djelomično

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2021/2022

I. UVJETI

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

– da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-  punoljetnost,

-  hrvatsko državljanstvo,

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

II. OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI 

Poslovi pomoćnika u nastavi su potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, kretanju, pri uzimanju hrane, obavljanju higijenskih potreba, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

III. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE 

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

IV. UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnikom u nastavi po dobivanju suglasnosti Ministarstva, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnik u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan-učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnik u nastavi će biti upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

V. POSTUPAK PRIJAVE 

Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 •  zamolba  (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, navesti naziv škole u koju se prijavljuju i radno mjesto PUN),
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi,
 • obostrana preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika),
 • vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada. Organizacija i troškovi edukacije biti će pokriveni.

       Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

       Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

        Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

VI. ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata za pomoćnika u nastavi izvršit će Osnovna škola Stjepana Antolovića.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj stranici Škole.

                                                                    

VII. DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole: Osnovna škola Stjepana Antolovića, Školska ulica 40, 32251 Privlaka s naznakom „ Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog poziva (24.8.2021. - 31.8.2021. godine).

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.    

 

 

                                                                                                Ravnateljica škole

 

                                                                                                                                               

                                                                                    Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

 

 [više]

Obavijest - SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 12. 4. 2021. 09:13

 [više]

Obavijest - natječaj razredna nastava

Autor: Tihana Colarić, 18. 3. 2021. 18:04

 [više]

Natječaj - SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 18. 3. 2021. 10:47

 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 28. 1. 2021. 15:00

 [više]

Obavijest - natječaj tehnička kultura

Autor: Tihana Colarić, 4. 1. 2021. 18:06

 [više]

Obavijest - natječaj njemački jezik

Autor: Tihana Colarić, 4. 1. 2021. 18:05

 [više]

Obavijest - natječaj psiholog

Autor: Tihana Colarić, 10. 12. 2020. 08:37

 [više]

Obavijest - natječaj njemački jezik

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 15:55

 [više]

Obavijest - natječaj domar

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2020. 19:28

 [više]

Natječaj psiholog

Autor: Tihana Colarić, 6. 11. 2020. 19:21

 [više]

Natječaj - Tehnička kultura

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2020. 16:25

 [više]

Natječaj -Odgojitelj predškolske djece/ učitelj razredne nastave jedan izvršitelj (m/ž) na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno )

Autor: Tihana Colarić, 21. 9. 2020. 11:32

 [više]

NATJEČAJ - DOMAR

Autor: Tihana Colarić, 21. 9. 2020. 11:28

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 31. 1. 2020. 08:32

 [više]

Natječaj

Autor: Tihana Colarić, 13. 1. 2020. 15:13

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 8. 1. 2020. 12:50

 [više]

NATJEČAJ MATEMATIKA I ENGLESKI JEZIK

Autor: Tihana Colarić, 11. 12. 2019. 10:50

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 18. 4. 2019. 12:22

 [više]

Natječaj

Autor: Tihana Colarić, 1. 4. 2019. 15:53

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 20. 3. 2019. 16:22

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:32

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA HRVATSKI JEZIK

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:28

 

 [više]

Obavijest - natječaj predškola

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 08:22

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 vijesti

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 29. 4. 2022. 11:58

 [više]

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

Autor: Tihana Colarić, 23. 3. 2022. 11:34

NATJEČAJ ZA  IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

 

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Stjepana Antolovića objavljen je u Narodnim novinama broj 37/22 dana 23.3.2022. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole Stjepana Antolovića dana 23.3.2022. godine.

Rok za  podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.

• Priloženi dokumenti:
Natječaj
 
 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 9. 3. 2022. 13:12

 [više]

Obavijest

Autor: Tihana Colarić, 18. 2. 2022. 15:28

 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 2. 2. 2022. 18:51

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Jelena Luketić, 6. 12. 2021. 20:20

 [više]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Tihana Colarić, 26. 10. 2021. 10:39

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

Školska 40, Privlaka

KLASA: 112-07/21-01/01

URBROJ: 2188-24-02-21-14

Privlaka,  26. listopada  2021.                        

 

 Mrežne stranice i oglasne ploče:

                                                                          Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje

                                                                               OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18., 98 /19. i 64/20) i članaka 5. - 7.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Osnovne škole Stjepana Antolovića  objavljuje

                                                            NATJEČAJ

                                                za zasnivanje radnog odnosa

                                               

 1. ZA RADNO MJESTO – STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME, 40 SATI UKUPNOG  TJEDNOG RADNOG VREMENA, ZAMJENA
 2. ZA RADNO MJESTO UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 20 SATI UKUPNOG  TJEDNOG RADNOG VREMENA, ZAMJENA
 3. ZA RADNO MJESTO UČITELJ GLAZBENE KULTURE, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 22 SATA UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA,  UPRAŽNJENI POSLOVI
 4. ZA RADNO MJESTO UČITELJ HRVASKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 9 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA, UPRAŽNJENI POSLOVI

 

Mjesto rada: sjedište Osnovne škole Stjepana Antolovića, Školska 40, Privlaka,  a prema potrebi i izvan sjedišta Škole.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

 

 [više]

OBAVIJEST - pomoćnik u nastavi

Autor: Tihana Colarić, 9. 9. 2021. 13:01

 [više]

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Colarić, 23. 8. 2021. 10:37

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

Školska 40, 32251 PRIVLAKA

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 2188-24-21-01

Privlaka, 23. kolovoza 2021. godine

 

Mrežne stranice i oglasne ploče:

                                                                                     Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje

                                                                                    OŠ Stjepana Antolovića

 

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18., 98 /19. i 64/20)  u sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća : implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju UP.03.2.1.06.0009 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ UP.03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Osnovna škola Stjepana Antolovića objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

u Osnovnoj školi Stjepana Antolovića

 

Broj pomoćnika u nastavi: 2

Mjesto rada:  Osnovna škola Stjepana Antolovića, Privlaka, Školska 40, 32 251

Radno vrijeme:  maksimalna satnica 25 sati tjedno na nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  djelomično

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2021/2022

I. UVJETI

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

– da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-  punoljetnost,

-  hrvatsko državljanstvo,

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

II. OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI 

Poslovi pomoćnika u nastavi su potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, kretanju, pri uzimanju hrane, obavljanju higijenskih potreba, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

III. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE 

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

IV. UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnikom u nastavi po dobivanju suglasnosti Ministarstva, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnik u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan-učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnik u nastavi će biti upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

V. POSTUPAK PRIJAVE 

Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 •  zamolba  (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, navesti naziv škole u koju se prijavljuju i radno mjesto PUN),
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi,
 • obostrana preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika),
 • vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada. Organizacija i troškovi edukacije biti će pokriveni.

       Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

       Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

        Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

VI. ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata za pomoćnika u nastavi izvršit će Osnovna škola Stjepana Antolovića.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj stranici Škole.

                                                                    

VII. DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole: Osnovna škola Stjepana Antolovića, Školska ulica 40, 32251 Privlaka s naznakom „ Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog poziva (24.8.2021. - 31.8.2021. godine).

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.    

 

 

                                                                                                Ravnateljica škole

 

                                                                                                                                               

                                                                                    Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

 

 [više]

Obavijest - SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 12. 4. 2021. 09:13

 [više]

Obavijest - natječaj razredna nastava

Autor: Tihana Colarić, 18. 3. 2021. 18:04

 [više]

Natječaj - SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 18. 3. 2021. 10:47

 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 28. 1. 2021. 15:00

 [više]

Obavijest - natječaj tehnička kultura

Autor: Tihana Colarić, 4. 1. 2021. 18:06

 [više]

Obavijest - natječaj njemački jezik

Autor: Tihana Colarić, 4. 1. 2021. 18:05

 [više]

Obavijest - natječaj psiholog

Autor: Tihana Colarić, 10. 12. 2020. 08:37

 [više]

Obavijest - natječaj njemački jezik

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 15:55

 [više]

Obavijest - natječaj domar

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2020. 19:28

 [više]

Natječaj psiholog

Autor: Tihana Colarić, 6. 11. 2020. 19:21

 [više]

Natječaj - Tehnička kultura

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2020. 16:25

 [više]

Natječaj -Odgojitelj predškolske djece/ učitelj razredne nastave jedan izvršitelj (m/ž) na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno )

Autor: Tihana Colarić, 21. 9. 2020. 11:32

 [više]

NATJEČAJ - DOMAR

Autor: Tihana Colarić, 21. 9. 2020. 11:28

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 31. 1. 2020. 08:32

 [više]

Natječaj

Autor: Tihana Colarić, 13. 1. 2020. 15:13

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 8. 1. 2020. 12:50

 [više]

NATJEČAJ MATEMATIKA I ENGLESKI JEZIK

Autor: Tihana Colarić, 11. 12. 2019. 10:50

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 18. 4. 2019. 12:22

 [više]

Natječaj

Autor: Tihana Colarić, 1. 4. 2019. 15:53

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 20. 3. 2019. 16:22

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:32

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA HRVATSKI JEZIK

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:28

 

 [više]

Obavijest - natječaj predškola

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 08:22

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 vijesti

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 29. 4. 2022. 11:58

 [više]

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

Autor: Tihana Colarić, 23. 3. 2022. 11:34

NATJEČAJ ZA  IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ANTOLOVIĆA

 

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Stjepana Antolovića objavljen je u Narodnim novinama broj 37/22 dana 23.3.2022. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole Stjepana Antolovića dana 23.3.2022. godine.

Rok za  podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.

• Priloženi dokumenti:
Natječaj
 
 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 9. 3. 2022. 13:12

 [više]

Obavijest

Autor: Tihana Colarić, 18. 2. 2022. 15:28

 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 2. 2. 2022. 18:51

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Jelena Luketić, 6. 12. 2021. 20:20

 [više]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Tihana Colarić, 26. 10. 2021. 10:39

 

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

Školska 40, Privlaka

KLASA: 112-07/21-01/01

URBROJ: 2188-24-02-21-14

Privlaka,  26. listopada  2021.                        

 

 Mrežne stranice i oglasne ploče:

                                                                          Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje

                                                                               OŠ STJEPANA ANTOLOVIĆA

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18., 98 /19. i 64/20) i članaka 5. - 7.  Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Osnovne škole Stjepana Antolovića  objavljuje

                                                            NATJEČAJ

                                                za zasnivanje radnog odnosa

                                               

 1. ZA RADNO MJESTO – STRUČNI SURADNIK - PEDAGOG, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME, 40 SATI UKUPNOG  TJEDNOG RADNOG VREMENA, ZAMJENA
 2. ZA RADNO MJESTO UČITELJ NJEMAČKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 20 SATI UKUPNOG  TJEDNOG RADNOG VREMENA, ZAMJENA
 3. ZA RADNO MJESTO UČITELJ GLAZBENE KULTURE, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 22 SATA UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA,  UPRAŽNJENI POSLOVI
 4. ZA RADNO MJESTO UČITELJ HRVASKOG JEZIKA, 1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME, 9 SATI UKUPNOG TJEDNOG RADNOG VREMENA, UPRAŽNJENI POSLOVI

 

Mjesto rada: sjedište Osnovne škole Stjepana Antolovića, Školska 40, Privlaka,  a prema potrebi i izvan sjedišta Škole.

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

 

 [više]

OBAVIJEST - pomoćnik u nastavi

Autor: Tihana Colarić, 9. 9. 2021. 13:01

 [više]

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Tihana Colarić, 23. 8. 2021. 10:37

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

Školska 40, 32251 PRIVLAKA

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 2188-24-21-01

Privlaka, 23. kolovoza 2021. godine

 

Mrežne stranice i oglasne ploče:

                                                                                     Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje

                                                                                    OŠ Stjepana Antolovića

 

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18., 98 /19. i 64/20)  u sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoća : implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju UP.03.2.1.06.0009 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ UP.03.2.1.06 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Osnovna škola Stjepana Antolovića objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

u Osnovnoj školi Stjepana Antolovića

 

Broj pomoćnika u nastavi: 2

Mjesto rada:  Osnovna škola Stjepana Antolovića, Privlaka, Školska 40, 32 251

Radno vrijeme:  maksimalna satnica 25 sati tjedno na nepuno radno vrijeme ovisno o potrebama učenika s teškoćama u razvoju

Prijevoz na rad:  djelomično

Vrsta ugovora:  Ugovor o radu na određeno vrijeme, a najduže do kraja nastavne godine 2021/2022

I. UVJETI

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

– da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-  punoljetnost,

-  hrvatsko državljanstvo,

-  zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola.

II. OPIS POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI 

Poslovi pomoćnika u nastavi su potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, kretanju, pri uzimanju hrane, obavljanju higijenskih potreba, obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

III. DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE 

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

IV. UGOVORNI UVJETI

S odabranim pomoćnikom u nastavi po dobivanju suglasnosti Ministarstva, škola će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja nastavne godine, kojim će se definirati međusobna prava i obveze. Radno vrijeme bit će određeno sukladno individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju kojima će pomoćnik u nastavi pružati asistenciju za vrijeme nastave i izvan-učioničkih aktivnosti.

Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnik u nastavi će biti upućen na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje obavljaju poslove u odgojno-obrazovnim ustanovama.

V. POSTUPAK PRIJAVE 

Kandidati koji se prijavljuju za radno mjesto pomoćnika u nastavi dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 •  zamolba  (obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt telefonski broj i e-mail, navesti naziv škole u koju se prijavljuju i radno mjesto PUN),
 • životopis (ukoliko je primjenjivo: navesti podatke o iskustvu u radu s djecom s teškoćama (naziv institucije / udruge / tvrtke, te trajanje),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukoliko se radi o nezaposlenoj osobi,
 • obostrana preslika osobne iskaznice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati ukoliko kandidat ima završen program edukacije (preslika),
 • vlastoručno potpisanu Privolu za prikupljanje osobnih podataka

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati, uz uvjet da isti završe prije početka rada. Organizacija i troškovi edukacije biti će pokriveni.

       Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti svu dokumentaciju koja omogućuje ostvarivanje navedenog prava (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).

       Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske - Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr),

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr)

        Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

VI. ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata za pomoćnika u nastavi izvršit će Osnovna škola Stjepana Antolovića.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj stranici Škole.

                                                                    

VII. DOSTAVA PRIJAVA

Prijave se podnose poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu škole: Osnovna škola Stjepana Antolovića, Školska ulica 40, 32251 Privlaka s naznakom „ Prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi“.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog poziva (24.8.2021. - 31.8.2021. godine).

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.    

 

 

                                                                                                Ravnateljica škole

 

                                                                                                                                               

                                                                                    Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

 

 [više]

Obavijest - SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 12. 4. 2021. 09:13

 [više]

Obavijest - natječaj razredna nastava

Autor: Tihana Colarić, 18. 3. 2021. 18:04

 [više]

Natječaj - SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 18. 3. 2021. 10:47

 [više]

Natječaj - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Autor: Tihana Colarić, 28. 1. 2021. 15:00

 [više]

Obavijest - natječaj tehnička kultura

Autor: Tihana Colarić, 4. 1. 2021. 18:06

 [više]

Obavijest - natječaj njemački jezik

Autor: Tihana Colarić, 4. 1. 2021. 18:05

 [više]

Obavijest - natječaj psiholog

Autor: Tihana Colarić, 10. 12. 2020. 08:37

 [više]

Obavijest - natječaj njemački jezik

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 15:55

 [više]

Obavijest - natječaj domar

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2020. 19:28

 [više]

Natječaj psiholog

Autor: Tihana Colarić, 6. 11. 2020. 19:21

 [više]

Natječaj - Tehnička kultura

Autor: Tihana Colarić, 5. 11. 2020. 16:25

 [više]

Natječaj -Odgojitelj predškolske djece/ učitelj razredne nastave jedan izvršitelj (m/ž) na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno )

Autor: Tihana Colarić, 21. 9. 2020. 11:32

 [više]

NATJEČAJ - DOMAR

Autor: Tihana Colarić, 21. 9. 2020. 11:28

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 31. 1. 2020. 08:32

 [više]

Natječaj

Autor: Tihana Colarić, 13. 1. 2020. 15:13

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 8. 1. 2020. 12:50

 [više]

NATJEČAJ MATEMATIKA I ENGLESKI JEZIK

Autor: Tihana Colarić, 11. 12. 2019. 10:50

 [više]

Autor: Tihana Colarić, 18. 4. 2019. 12:22

 [više]

Natječaj

Autor: Tihana Colarić, 1. 4. 2019. 15:53

 [više]

Rezultati natječaja

Autor: Tihana Colarić, 20. 3. 2019. 16:22

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – SPREMAČ/ICA

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:32

 

 

 [više]

NATJEČAJ ZA HRVATSKI JEZIK

Autor: Tihana Colarić, 5. 3. 2019. 13:28

 

 [više]

Obavijest - natječaj predškola

Autor: Tihana Colarić, 17. 11. 2020. 08:22

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Obavijest o izboru za učitelja/icu matematike

Natječaj za imenovanje ravnatelja/icu škole

Natječaj za učitelj/icu matematike-određeno vrijeme
Priloženi dokumenti:
Natjecaj matematika ozujak 2017..pdf


Natječaj na određeno vrijeme-Voditelj računovodstva

Natječaj na određeno vrijeme - Učitelj/ica EJ

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

PRIVLAKA

KLASA: 112-08/17-02/1                                                                                

URBROJ: 2188-24-02-17-1

Privlaka, 1. 2. 2017. 

 

Temeljem članka  23. st. 3. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN63/14) i čl. 25. st. 4. TKU za službenike i namještenike u javnim slużbama ( NN 141/12., 150/13 i 153/13),  ravnateljica škola daje

 

OBAVIJEST

 

Temeljem objavljenog natječaja na web stranicama škole i HZZ-a od 12. 1. 2017. godine za radno mjesto:

 

Učitelj/ica engleskog jezika — puno radno vrijeme, jedan (1)izvršitelj/ica odabrana je:

Tena Bukna , magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika  i književnosti iz Vinkovaca

 

Svi kandidati na natječaju imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u radnom vremenu tajništva škole.

 

RAVNATELJICA            

                                                                                                                                                                              Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj, 12.1.2017..pdf


OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA
ŠKOLSKA 40, PRIVLAKA
KLASA: 112-07/16-01/14

URBROJ: 2188-24-08-16-1
Privlaka, 26.10.2016.

Na temelju članka 127. i članka 165. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 61. Statuta Osnovne škole Stjepana Antolovića, Privlaka, Školski odbor raspisuje 


N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja škole

UVJETI: za ravnatelja može biti imenovana osoba koja:

 1. ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
 • sveučilišni diplomski studij ili
 • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 • specijalistički diplomski stručni studij
 1. ispunjava uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,    86/12., 94/13. i 152/14.)
 2. ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina radnog iskustva u odgojno-obrazovanom radu u školskim ustanovama.

Osim osoba koje su završile neki od navedenih studija, ravnatelj može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Kandidati za ravnatelja dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- domovnicu,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o stažu osiguranja, odnosno o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu u školskim ustanovama,

- dokaz o položenom stručnom ispitu za osobe koje su ga dužne položiti,

- dokaz o stečenoj pedagoško-psihološkoj naobrazbi za osobe koje su je naknadno stekle,

- uvjerenje o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak u smislu odredbe članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08.).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

Osnovna škola Stjepana Antolovića, Školska 40, 32 251 Privlaka

"Natječaj za ravnatelja"

Nepotpune i nepravodobne  prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                         

Predsjednik Školskog odbora

                                                          Željko Mlatković, prof.


REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

PRIVLAKA

U Privlaci, 4.10.2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

2. Učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 22 sati tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10, 105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14).

Na natječaj treba priložiti

Prijavu
Životopis
Domovnicu (kopija)
Odgovarajuću diplomu (kopija)
Uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,126/12,94/13,152/14) ne starije od 6 mjeseci

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( ,,NN“ br. 174/04.,92/05.,2/07.,107/07., 65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12.,19/13.,33/13.,148/13.,92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 4.10.2016.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima s naznakom ,,za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA  STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251 PRIVLAKA, ŠKOLSKA 40

KLASA: 112-07/16-01/1

URBROJ: 2188-24-02-16-1

                                                                                                          RAVNATELJICA          

                                                                                Marija Grgurovac, mag.prim.educ


REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

PRIVLAKA

U Privlaci, 2.12.2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ravnateljica

Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta na neodređeno

1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme

2. Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 36 sati tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14).

Na natječaj treba priložiti

1. Prijavu

2. Životopis

3. Domovnicu (kopija)

4. Odgovarajuću diplomu (kopija)

5. Uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje

radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,126/12,94/13,152/14) ne starije od 6 mjeseci

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na

natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( ,,NN“ br. 174/04.,92/05.,2/07.,107/07.,

65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12.,19/13.,33/13.,148/13.,92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom

statusu te potvrdu hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o

prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 3.12.2015.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Radni odnos zasniva se s probnim radom.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima s naznakom ,,za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251 PRIVLAKA, ŠKOLSKA 40

KLASA: 112-01/15-11/6

URBROJ: 2188-24-02-15-1

RAVNATELJICA

Marija Grgurovac, mag.prim.educ


Na temelju članka 107. Zakonao odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ravnateljicaOsnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta na određeno, puno radno vrijeme

1.   Stručni suradnik pedagod - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijemedo povratka zaposlenice na rad

2.    Učitelj/ica engleskoga jezika - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme do povratka zaposlenice na rad

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14)

 

Na natječaj treba priložiti

Prijavu
Životopis
Domovnicu ( kopija),
Odgovarajuću diplomu (kopija)
uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi srednjojškoli            (87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,16/12,126/12,94/13,152/14)             

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 19.10. 2015.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251 PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40

 

KLASA:112-01/15-11/5

URBROJ:2188-24-02.15-1

                                                                                  RAVNATELJICA:

Marija Grgurovac, mag.prim.educ.


KLASA: 112-02/15-11/4

UR:BROJ: 2188-24-02-15-1

Privlaka, 17.09.2015.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14.) ravnateljica OŠ Stjepana Antolovića raspisuje :

NATJEČAJ

pomoćnik/ica u nastavi  - PROJEKT „Pomoć se vraća uspjehom“- 1 izvršitelj na 20 sati tjedno, na određeno radno vrijeme od 1.10.2015. do 30.6.2015.

UVJETI: minimalno srednjoškolsko obrazovanje – četverogodišnje, da protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak, u dobrom je psihofizičkom stanju prema potvrdi liječnika

 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na stranicama HZZ-a i web stranici škole.

Na objavljeni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola (prema čl.13. st.2 Zakona o ravnopravnosti spolova).

 

U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

zamolbu
životopisom
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnicu)
dokaz o stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka  HZMO
potvrda liječnika o dobrom psihofizičkom stanju
preslika osobne iskaznice

Rok za podnošenje prijava: osam (8) dana od dana objave. Natječaj je objavljen 17.9.2015.

 

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

Osnovna škola Stjepana Antolovića ,Školska 40, 32 251 Privlaka uz naznaku «Pomoćnik u nastavi».

                                                              

RAVNATELJICA

Marija Grgurovac, mag.prim.educ.


Na temelju članka 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,16/12,126/12,94/13,152/14) ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1. Učitelj matematike– 1 izvršitelj/ica, 27 sati tjedno ukupnoga radnog vremena na neodređeno vrijeme

2. Učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica, puno određeno radno vrijemeUvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14)

Na natječaj treba priložiti

1. Prijavu

2. Životopis

3. Domovnicu ( kopija),

4. Odgovarajuću diplomu (kopija)

5. Uvjerenje da kandidat nije pod istragom  i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz  članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i   srednjoj  školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente. Natjecati se mogu osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 16.3. 2015.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40

KLASA:112-01/15-11/3

URBROJ:2188-24-15-2RAVNATELJICA

Marija Grgurovac, mag.prim.educ.


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) ravnateljica OŠ Stjepana Antolovića Privlaka raspisuje

 

 NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

                       

 1. Tajnik škole m/ž – 3 izvršitelja, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N N 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

1.      Zamolbu sa životopisom

2.      Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),

3.      Diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13),

4.      Uvjerenje o nekažnjavanju,

5.      Presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

6.       Presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZMO (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave:19. 2. 2015. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.

 

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

 

Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40, 32 251 Privlaka, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

 

KLASA:112-01/15-11/3

URBROJ:2188-24-15-2

                                                                                  RAVNATELJIC                                    

                                                                                  Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 

 NATJEČAJ

 

za popunu radnog mjesta na određeno, puno radno vrijeme

 

 1. Stručni suradnik pedagog– 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13,152/14)

 

Na natječaj treba priložiti

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Domovnicu ( kopija),
 4. Odgovarajuću diplomu (kopija)
 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi(87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,16/12,126/12,94/13,152/14)                                        

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 26.1. 2015.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40

 

KLASA:112-01/15-11/1

URBROJ:2188-24-15-2

                                                                                  RAVNATELJICA

                                                                         Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ravnateljica

Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta na određeno, nepuno radno vrijeme

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE I INFORMATIKE– 1 izvršitelj/ica, 5 sati nastave tjedno

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH

87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13)

Na natječaj treba priložiti

1. Prijavu

2. Životopis

3. Domovnicu ( kopija),

4. Odgovarajuću diplomu (kopija)

5. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za

zasnivanje radnog odnosa iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  

srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 )

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 12 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana 18.12. 2014.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) ravnateljica OŠ Stjepana Antolovića Privlaka raspisuje

 
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

NATJEČAJ

1. Učitelj hrvatskoga jezika m/ž – 2 izvršitelja, pripravnika, puno radno vrijeme, na

određeno vrijeme 12 mjeseci

2. Učitelj povijesti m/ž – 1 izvršitelj, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno

vrijeme 12 mjeseci

3. Tajnik škole m/ž – 2 izvršitelja, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13)i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).
- U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave. Datum objave: 4. 11. 2014. godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU: Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40, 32 251 Privlaka, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa». Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.


RAVNATELJICA

Marija Grgurovac, mag.prim.educ.


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) ravnateljica OŠ Stjepana Antolovića Privlaka raspisuje

  NATJEČAJ

 

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA          

 1. Učitelj razredne nastave m/ž –3 izvršitelja, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
 2. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture m/ž –3 izvršitelja, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 • U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 22. 8. 2014. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40, 32 251 Privlaka, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

Za osobe koje bude izabrane Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

                                                                                  RAVNATELJICA                                  

                                                                Marija Grgurovac, mag.prim.educ.


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) ravnateljica OŠ Stjepana Antolovića Privlaka raspisuje

 

NATJEČAJ

 

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA                  

 1. Učitelj hrvatskoga jezika m/ž –3 izvršitelja, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

-          U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 4. 3. 2014. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

: Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40, 32 251 Privlaka, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

                                                                                  RAVNATELJICA

 Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

 


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) ravnateljica OŠ Stjepana Antolovića Privlaka raspisuje

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA          

 1. Učitelj hrvatskoga jezika m/ž – 3 izvršitelja, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
 2. Učitelj tjelesnog i zdravstvenog odgoja m/ž – 2 izvršitelja, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 • U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 29. 1. 2014. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

: Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40, 32 251 Privlaka, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

Za osobu/e koja/e bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

 

                                                                                  RAVNATELJICA

                                                                                  Marija Grgurovac, mag.prim.educ.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  na neodređeno, nepuno radno vrijeme

 1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE– 1 izvršitelj/ica, 12 sati tjedno

 

Na natječaj treba priložiti

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Domovnicu ( kopija),
 4. Odgovarajuću diplomu (kopija) za radno mjesto učitelja/icu geografije
 5. Potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ) ne stariju od 6 mjeseci

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana  13.1. 2014.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40

                                                                                                                                

Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

 


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) ravnateljica OŠ Stjepana Antolovića Privlaka raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA                  

 1. Učitelj hrvatskoga jezika m/ž – 1 izvršitelj, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
 2. Tajnik škole m/ž – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

 

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 • U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ i HZMO

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 2. 1. 2014. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

: Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40, 32 251 Privlaka, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

RAVNATELJICA

Marija Grgurovac, mag.prim.educ.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.

87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 94/13) ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

 1. SPREMAČ/ICA– 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme ( do povratka zaposlenice s bolovanja)

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 16/12, 94/13)

Na natječaj treba priložiti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Domovnicu ( kopija),
 4. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj školi
 5. Potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 ) ne stariju od 6 mjeseci

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Natjecati se mogu osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana  2.1. 2014.

Nepravodobno poslane i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40

 

 RAVNATELJICA                                        

Marija Grgurovac, mag.prim.educ.


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  na određeno vrijeme

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE– 1 izvršitelj/ica, 8 sati tjedno, određeno
 2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE– 1 izvršitelj/ica, 32 sati tjedno, određeno
 3. SPREMAČ/ICA– 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme

 

Na natječaj treba priložiti

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Domovnicu ( kopija),
 4. Odgovarajuću diplomu (kopija) za radno mjesto učitelja/icu razredne nastave, a za radno mjesto spremača/ice svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (kopija)
 5. Potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ) ne stariju od 6 mjeseci

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana  18.10. 2013.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40

 


   Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.) ravnateljica OŠ Stjepana Antolovića Privlaka raspisuje

 

 NATJEČAJ

 

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

                       

 1. Učitelj povijesti m/ž – 1 izvršitelj, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
 2. Učitelj razredne nastave m/ž – 1 izvršitelj, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci
 3. Vjeroučitelj m/ž – 1 izvršitelj, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.) i

Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 • U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

Rok  za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 25. rujna 2013. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

:   Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40, 32 251 Privlaka, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

    Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja

za rad  bez  zasnivanja  radnog odnosa.

    Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit

će pismeno i u zakonskom roku obaviješteni.

 

 

                                                                                            Ravnateljica škole

                                                                             Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

                                                                                      


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  na određeno vrijeme

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE– 1 izvršitelj/ica, pola radnog vremena do 30.6.2013.
 2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 30.6.2013.

 

Na natječaj treba priložiti

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Domovnicu ( kopija),
 4. Odgovarajuću diplomu (kopija)
 5. Potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ) ne stariju od 6 mjeseci

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana  17.4. 2013.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br. 87/08., 86/09,92/10,105/10 isp., 90/10,5/12, 86/12.) ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

 1. SPREMAČ/ICA– 1 izvršitelj/ica, određeno puno radno vrijeme

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12)

Na natječaj treba priložiti:

 1. Prijavu
 2. Životopis
 3. Domovnicu ( kopija),
 4. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (kopija)
 5. Potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ) ne stariju od 6 mjeseci

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana  22.2. 2013.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40


Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.) ravnateljica OŠ Stjepana Antolovića Privlaka raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

     

 1. Stručni suradnik pedagog  m/ž – 1 izvršitelj, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci.

UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

 • U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI: zamolbu sa životopisom, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu), diplomu o stečenoj stručnoj spremi (kandidati moraju ispunjavati uvjete određene čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), preslika radne knjižice, presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ

 

ROK za podnošenje prijava: Osam (8) dana od dana objave.

Datum objave: 31. siječnja 2013. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

: Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka, Školska 40, 32 251 Privlaka, uz naznaku «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

  Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

  Po završetku postupka prijema polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će pismeno i u  zakonskom roku obaviješteni.

 

 

                                                              Ravnateljica škole

                                                  Marija Grgurovac, mag.prim.educ.

                                                                                      


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br. 87/08., 86/09,92/10,105/10 isp., 90/10,5/12, 86/12.) ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme

 1. SPREMAČ/ICA– 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12)

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 1. životopis
 2. domovnicu ( kopija),
 3. svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (kopija)
 4. potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ) ne stariju od 6 mjeseci

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana  6.12. 2012.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

Prijave s prilozima  s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA 32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br. 87/2008., 86/09,92/10,105/10 isp., 90/10,16/12, 86/12.) ravnateljica Osnovne škole STJEPANA ANTOLOVIĆA PRIVLAKA raspisuje

 

 NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  na neodređeno vrijeme

 1. SPREMAČ/ICA– 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN br. 87/2008., 86/09,92/10,105/10 isp., 90/10,16/12, 86/12.), uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, domovnicu ( kopija), odgovarajuću diplomu (kopija) i uvjerenje o nekažnjavanju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je objavljen dana  22.10.2012.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima podnose se na adresu:OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA

32251  PRIVLAKA,  ŠKOLSKA 40


Ova škole je e-Škola

Raspored početka i završetka nastavnih satiPRIJEPODNE                                         

0. SAT 07:05-07:50                                 

ULAZAK - 07:50                                      

1. SAT 08:00 – 08:45                              

2. SAT 08:50 – 09:35                              

3. SAT (9:45) 9:50 – 10:35                      

4. SAT 10:40 – 11:25                               

5. SAT 11:30 – 12:15                               

6. SAT 12:20 – 13:05  

   POSLIJEPODNE    

0. (6.) SAT 12:20 – 13:05

ULAZAK -13:10

1. (7.) SAT 13:20 – 14:05

2. (8.)  SAT 14.10- 14:55

3.  (9.) SAT (15:05) 15:10 – 15:55             

4. (10.) SAT 16:00 – 16:45

5. (11.)  SAT 16:50 – 17:35

6.  (12.) SAT 17:40 – 18:25

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

e-Dnevnik
Ispis statistike od 23. 1. 2011.

Ukupno: 8622343
Ovaj mjesec: 580
Ovaj tjedan: 469
Danas: 2
CMS za škole logo
Osnovna škola Stjepana Antolovića Privlaka / Školska 40, HR-32251 Privlaka / os-santolovica-privlaka.skole.hr / ured@os-santolovica-privlaka.skole.hr
preskoči na navigaciju